برای تماس با ما می‌توانید از روش‌های زیر استفاده نمایید:

استان هرمزگان، فارسی، بندرعباس هرمزگان کیلومتر 13 بندرشهید رجایی (خون سرخ) هتل خلیج ایران

تلفن: +987633592281

ایمیل: info@KhalijFarshotel.com

برای ما پیام بفرستید